Allmänna villkor för Hamilton Advokatbyrå

Dessa villkor är tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs av Hamilton Advokatbyrå Kommanditbolag, org. nr. 969741-8540 (”Advokatbyrån” eller ”vi”), genom dess delägare och anställda för klients räkning, såvida inte annat följer av tvingande lag, god advokatsed eller särskilt avtal. När Ni anlitar oss anses Ni därmed ha accepterat dessa allmänna villkor.

1. Allmänt

Advokatbyrån kommer, inom ramen för lag och god advokatsed, efter bästa förmåga tillvarata klientens intresse. Detta innebär bl.a. att uppdrag kommer att utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av att klienten inte åsamkas onödiga kostnader. Innan ett uppdrag påbörjas företar Advokatbyrån sedvanlig kontroll att inte någon intressekonflikt eller annat förhållande föreligger som utgör hinder enligt god advokatsed för Advokatbyrån att ta uppdraget. Sådan kontroll kommer även att göras under pågående uppdrag om nya omständigheter framkommer. Om Advokatbyrån till följd av intressekonflikt eller annat förhållande som innebär att Advokatbyrån enligt god advokatsed inte kan fortsätta påbörjat uppdrag har Advokatbyrån ändå rätt till ersättning för dittills nedlagt arbete och nedlagda kostnader, om Advokatbyrån inte på grund av egen försummelse inlett uppdraget trots att intressekonflikt eller annat hinder förelåg. Vi arbetar gemensamt för att erbjuda Er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje enskilt uppdrag. För att utveckla vår förståelse för Er affärsverksamhet kommer en delägare att utses till klientansvarig delägare. Den klientansvarige delägaren har det övergripande ansvaret för våra tjänster gentemot Er. Det kommer också att finnas en delägare som är ansvarig för vårt arbete i varje enskilt uppdrag. Detta kan vara den klientansvarige delägaren eller en annan delägare med relevant sakkunskap. Avtalet om uppdraget är ett avtal med Advokatbyrån och inte med någon person som har anknytning till Advokatbyrån. Vi accepterar Ert uppdrag som ett uppdrag för Advokatbyrån och inte för en enskild person. Detta gäller även om det är Er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer. Advokatbyråns delägare och övriga personer som arbetar för Advokatbyrån omfattas av dessa villkor och dessa personer har inte under några omständigheter något personligt ansvar gentemot Er, om inte annat följer av tvingande lag. Enligt dessa villkor ska alla aspekter och frågeställningar inom en transaktion eller ett affärsupplägg anses vara ett enda uppdrag även om uppdraget inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, hanteras av flera olika team inom Advokatbyrån eller adresserar flera rättsområden, samt även om flera separata fakturor ställs ut eller om vi företräder flera juridiska och/eller fysiska personer.

2. Arvoden och kostnader

Vi strävar efter att tillhandahålla rådgivning till attraktiva arvoden och vi är villiga att diskutera dessa med Er. I särskilda fall kan vi avtala om en budget eller särskilt arvodesarrangemang. Våra arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs utifrån ett flertal faktorer, huvudsakligen nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Advokatbyrån, tidspress och uppnått resultat. Advokatbyråns timarvoden justeras normalt en gång per år. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt och liknande skatter, vilka debiteras enligt lag. Utöver arvoden debiterar vi ersättning för nödvändiga eller skäliga kostnader. Det kan exempelvis gälla registrerings­avgifter, under­söknings­­kost­nader, kost­nader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för logi, kopiering, fax och telefon. I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Det förekommer dock att den vinnande parten inte ersätts för samtliga rättegångskostnader av motparten. Oavsett om Ni är vinnande eller förlorande part måste Ni emellertid erlägga full betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med vårt uppdrag. Om vårt arvode och våra kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen.

3. Rapportering av momsregistreringsnummer

Vi är skyldiga enligt lag att i vissa fall lämna information till skatte­myndigheterna om Ert moms­registrerings­nummer och värdet av de tjänster som vi har levererat till Er. Genom att anlita Advokatbyrån samtycker Ni till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till skattemyndigheterna.

4. Fakturering

Om vi inte avtalar annat fakturerar vi månadsvis. På begäran tillhandahåller vi regelbunden information om upparbetade arvoden. I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en faktura a conto för vårt arvode. I sådana fall ska den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats a conto dras av. I vissa fall kan vi begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Förskott betalas till ett klientmedelskonto och kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagen (1975:635).

5. Identifiering av klienter

Vi är enligt lag skyldiga att i samband med vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt ta reda på arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Er och annan person som för Er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver, liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer vi att behålla. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. För det fall misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget. Vi kan inte hållas ansvariga för skada som Ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som vi har uppfattat åligger oss enligt ovan. När Ni anlitar oss anses Ni därmed ha samtyckt till att vi behandlar Era personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 5. Vi behöver som regel även behandla Era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och Ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling.

6. Rådgivning

Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner Ni ger oss. Vi har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta. Därför kan Ni inte förlita Er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Vår rådgivning i ett specifikt uppdrag omfattar inte möjliga skattekonsekvenser. Vi tillhandahåller inte ekonomisk eller redovisningsmässig rådgivning och inte heller affärsmässiga rekommendationer om en viss investering eller transaktion ska genomföras eller inte. Om vi inte särskilt avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget. Vi lämnar endast råd om rättsläget i Sverige och vi ger följaktligen inte råd om rättsläget i någon annan jurisdiktion. Baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan vi dock komma att uttrycka uppfattning om juridiska frågor i andra jurisdiktioner. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra erfarenheter och det utgör inte juridisk rådgivning. Information som publiceras på Advokatbyråns hemsida är endast avsedd som allmän information och utgör inte professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på Advokatbyråns hemsida sker på användarens egen risk.

7. Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för ren förmögenhetsskada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till direkt skada och ett belopp om högst 50 miljoner svenska kronor eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, till ett belopp om högst fem miljoner svenska kronor. Vårt ansvar gentemot Er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Ni är part eller förmåns­tagare, om det inte är oförenligt med Ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta. Med undantag för vad som anges i tredje stycket till denna punkt 7 ska vi inte ha något ansvar gentemot någon tredje man på grund av Er användning av dokument eller annan rådgivning från Advokatbyrån. Om vi, på Er begäran, i särskilt fall skriftligen accepterar att tredje man ska kunna förlita sig på ett dokument som tagits fram av oss eller rådgivning som lämnats av oss ska detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar och vi ska endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi är ansvariga gentemot Er. Alla belopp som betalas till tredje man till följd av detta ansvar ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot Er och vice versa. Inte under något förhållande uppstår dock något klientförhållande mellan oss och denne tredje man. Oavsett övriga bestämmelser i denna punkt (punkt 7), ansvarar Advokatbyrån alltid gentemot Er för skador orsakade genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

8. Samarbete med andra rådgivare

Vi bistår Er gärna med att finna och instruera andra rådgivare, i Sverige eller utomlands, i särskilda frågor. Om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare, ska dessa rådgivare anses vara oberoende av oss och vi tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem till Er eller för råd som de ger. Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar. Uppdrag till oss att instruera rådgivare innefattar befogenhet för oss att acceptera en ansvarsbegränsning för Er räkning. När vi instruerar andra rådgivare kan vi på Er begäran inhämta offerter på arvoden från dem och/eller avtala om arvoden med dem. Även om vi kan bistå Er vid diskussioner med andra rådgivare tar vi inte något ansvar för sådana offerter och/eller avtal. Om flera rådgivare är ansvariga gentemot Er för en skada som drabbat Er ska vårt ersättningsansvar begränsas till den andel av skadan som motsvarar vårt arvode i förhållande till samtliga ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade (oavsett om dessa andra rådgivare har uteslutit eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara oförmögna att betala sin del av det totala kravet).

9. Kommunikation

Vi kommunicerar med våra klienter och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via Internet och e-post. Detta innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för dessa risker. Om Ni skulle föredra att vi inte kommunicerar via Internet eller e-post i samband med ett uppdrag, ber vi Er att meddela uppdragsansvarig delägare detta. Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

10. Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererar i ett uppdrag tillhör oss men Ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

11. Sekretess

Vi skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed den information som Ni lämnar till oss. I vissa fall åligger det oss emellertid enligt lag att lämna ut sådan information. Härutöver tillåter god advokatsed att vi lämnar ut sådan information i vissa situationer. I de fall vi utför ett uppdrag för fler än en klient har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat till oss till de andra klienterna. I vissa fall har vi dessutom enligt god advokatsed en skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information. Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er. När ett ärende blivit allmänt känt har vi rätt att i vår marknadsföring lämna information om vår medverkan och om andra redan allmänt kända uppgifter. I dessa situationer får vi också, såvida Ni inte meddelar oss annat, visa Era logotyper i vårt marknadsföringsmaterial. Detsamma gäller även i förhållande till ett ärende som inte är allmänt känt om Ni samtyckt till att vi offentliggör vår medverkan.

12. Intressekonflikter

Vi kan vara förhindrade att åta oss ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda Er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa vinnlägger vi oss om att behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt att Ni före och under uppdraget förser oss med den information som Ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

13. Arkivering

När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat från uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten ko­mmer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed. Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som genererats i uppdraget, kan vi inte tillmötesgå en begäran att återlämna (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. Om Ni ber oss att tömma en elektronisk akt i vårt dokument­hanterings­system kommer vi att efterkomma ert önskemål i den utsträckning som lag och god advokatsed tillåter detta (men vi kommer i dessa fall att behålla en papperskopia av de dokument som tas bort eller spara dem på någon elektronisk lagringsmedia) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande. Om vi inte särskilt avtalar annat kommer vi att tillställa Er alla originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Vi har emellertid rätt att behålla en kopia av originalhandlingarna.

14. Klagomål

Om Ni har synpunkter på hur ett uppdrag handläggs/har handlagts uppmanas Ni att i första hand kontakta den delägare som angivits som ansvarig för uppdraget. Klient som är missnöjd kan också göra en disciplinanmälan mot den eller de advokater som har utfört uppdraget genom att skriva till Sveriges Advokatsamfund. Om Ni har anspråk på skadestånd med anledning av utfört uppdrag ska detta genast framställas skriftligen till Advokatbyrån, varvid grunderna för påståendet om ersättningsskyldighet ska anges. Krav får inte framställas senare än sex månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna blev kända för Er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för Er. Inte under några omständigheter kan ett krav framställas senare än tio år efter det att den rådgivning som kravet avser lämnades. Invändning mot storleken på vårt fakturerade arvode ska framställas senast innan fakturan förfaller till betalning.

15. Ändringar

Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats, www.hamilton.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Er på begäran.

16. Språk

Dessa villkor har tagits fram på svenska och engelska. För klienter med hemvist i Sverige ska den svenska versionen gälla och för alla övriga klienter gäller den engelska versionen.

17. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa allmänna villkor, inklusive skiljeklausulen i denna punkt, och eventuella särskilda villkor för uppdraget jämte samtliga frågeställningar med anledning av dem, vårt uppdrag och våra tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, vårt uppdrag eller våra tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handels­kammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Det språk som ska användas är svenska om vi inte överenskommer med Er att istället använda engelska. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna punkt samt information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte utan motpartens uttryckliga medgivande röjas för tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan sekretessbelagd information för att tillvarata sin rätt i förhållande till den andre parten eller till en försäkringsgivare eller om sådan skyldighet föreligger enligt lag eller tillämpliga börsregler eller liknande tvingande regler. Oavsett vad som sägs i denna punkt har Advokatbyrån rätt att väcka talan angående förfallen fordran i domstolar som har jurisdiktion över Er eller någon av Era tillgångar.

Ladda ner Hamiltons allmänna villkor.

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Mon, 22 Jan 2018 03:19:26 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor